Menu

»  Strona główna
»  Kontakt
»  O szkole
»  Aktualności
»  Galeria
»  Mapa
»  Szkolne zestawy programów nauczania i podręczników
»  Dokumenty szkolne
»  Konkursy
»  Patron
»  Nauczyciele
»  Oddziały (klasy)
»  Plan lekcji
»  Wykaz dni wolnych
»  Orlik
»  RODO
»  Projekt
Licznik odwiedzin

Galeria

zobacz wicej »
Kalendarz

  Czerwiec 2023  
Pn Wt r Cz Pt So Nd
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Zajęcia pozalekcyjne

»  
Przyjaciele szkoły

»  Rok szkolny 2013/2014
»  Rok szkolny 2014/2015
»  Rok szkolny 2015/2016
Aktualności

Nabór na animatora
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu

ogłasza nabór na stanowisko animatora obiektu sportowego w ramach programu ?Lokalny Animator Sportu?.

1. Warunki pracy:

vpraca w terminie: od 1 marca do 31 listopada 2023 roku (od poniedziałku do niedzieli, wg ustalonego harmonogramu),

praca dotyczy obiektu zlokalizowanego na terenie szkoły,

forma zatrudnienia: umowa ? zlecenie.

2. Minimalna miesięczna liczba godzin:

a) w przypadku zatrudnienia jednego animatora na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno ? sportowych udokumentowanych w ?Dzienniku Pracy Animatora? wynosi 100 godzin:

? 50 godzin zajęć rekreacyjno ? sportowych ? umowa zlecenie ze szkołą,

- 50 godzin zajęć rekreacyjno ? sportowych ? umowa z operatorem projektu Lokalny Animator Sportu;

b) w przypadku zatrudnienia dwóch animatorów na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba godzin zajęć rekreacyjno ? sportowych udokumentowanych w ?Dzienniku Pracy Animatora? wynosi 50 godzin:

? 25 godzin zajęć rekreacyjno ? sportowych ? umowa zlecenie ze szkołą,

? 25 godzin zajęć rekreacyjno ? sportowych ? umowa z operatorem projektu Lokalny Animator Sportu.

3. Wymagane kwalifikacje:

Ukończone 18 lat życia.

Niekaralność i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Nieposzlakowana opinia.

Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportoworekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.: instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego.

Dobry stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność, kreatywność.

Mile widziana udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych na obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych i społecznych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i rodzin,

realizacja miesięcznego i rocznego harmonogramu pracy,

współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi,

współpraca ze szkołami w celu promocji aktywności fizycznej,

współpraca lub organizacja imprez sportowych oraz innych wydarzeń promujących zdrowy styl życia, sprzyjających włączeniu społecznemu,

promocja gminy poprzez działanie prowadzone na obiektach sportowych,

angażowanie się w organizację turniejów i akcji społecznych inicjowanych lub objętych patronatem honorowym przez dyrektora szkoły,

prowadzenie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją,

utrzymanie porządku na obiekcie,

nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez osoby korzystające z obiektu,

5. Wymagane dokumenty:

List motywacyjny,

CV,

kwestionariusz osobowy kandydata (zał. nr. 1),

zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zał. nr 2),

obowiązek informacyjny (zał. nr 3),

oświadczenie kandydata o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełnych praw publicznych (w przypadku zatrudnienia należy przedłożyć zaświadczenie o niekaralności),

oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia,

program działań sportowo rekreacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych, które kandydat zamierza realizować będąc Animatorem (zał. nr 4),

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje, kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu, Witosław 9, 89-114 Witosław w godzinach urzędowania tj. w poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00, w terminie do 17.01.2023 r. Koperty powinny zawierać adnotację: ?Nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu?.

Na wybór kandydatów wpływ będą miały: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, staż pracy jako Lokalny Animator Sportu oraz przedstawiony program planowanych działań sportowo rekreacyjnych.

Aplikacje, które wpłyną do szkoły po ww. terminie ? nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona, na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu oraz na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/spwitoslaw/ ).

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu zastrzega sobie prawo do zmiany określonych w ogłoszeniu warunków zatrudnienia Animatora w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach programu ?Lokalny Animator Sportu? w 2023 roku.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.